• English

  ATTENTION: If you speak a non-English language, we offer you language assistance services, free of charge. Call 1-410-614-4685 (TTY: 711).

 • አማርኛ

  ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነየትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 410-614-4685 (መስማት ለተሳናቸው: 711).

 • العربية

  ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم –1-410-614-4685- (رقم هاتف الصم والبكم: 711).

 • বাংলা

  লক্ষ্যকরুনঃযদিআপনিবাংলা, কথাবলতেপারেন, তাহলেনিঃখরচায়ভাষাসহায়তাপরিষেবাউপলব্ধআছে।ফোনকরুন১-410-614-4685 (TTY: 711)

 • မြန်မာ

  သတိျပဳရန္ - အကယ္၍ သင္သည္ ျမန္မာစကား ကို ေျပာပါက၊ ဘာသာစကား အကူအညီ၊ အခမဲ့၊ သင့္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ ဖုန္းနံပါတ္ 1-410-614-4685 (TTY: 711) သို႔ ေခၚဆိုပါ။။

 • 繁體中文

  注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 410-614-4685(TTY:711)。

 • Français

  ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 410-614-4685 (ATS : 711).

 • Kreyòl Ayisyen

  ATANSYON: Si w pale KreyòlAyisyen, gen sèvisèdpoulangkidisponib gratis pouou. Rele 410-614-4685 (TTY: 711).

 • Deutsch

  ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 410-614-4685 (TTY: 711).

 • Ελληνικά

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ομιλείτε ελληνικά, σας παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες γλωσσικής βοήθειας. Καλέστε στο 410-614-4685 (Λειτουργία τηλεφώνου κειμένου: 711).

 • ગુજરાતી

  સુચના: જો તમેગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષાસહાયસેવાઓતમારામાટેઉપલબ્ધછે. ફોન કરો 410-614-4685 (TTY: 711).

 • हिंदी

  ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 410-614-4685 (TTY: 711) पर कॉल करें।

 • Igbo asusu

  Igenti: O burunaasu Ibo asusu, enyemakadirigi site na call 1-410-614-4685 (TTY: 711).

 • Italiano

  ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 410-614-4685 (TTY:711).

 • 日本語

  注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。410-614-4685 (TTY:711)まで、お電話にてご連絡ください。

 • 한국어

  주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 410-614-4685 (TTY: 711)번으로 전화해 주십시오.

 • Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀

  Dèɖɛnìàkɛdyéɖégbo: Ɔ jǔké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔní, nìí, à wuɖukàkòɖòpo-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbokpáa. Ɖá 410-614-4685 (TTY: 711)

 • ខ្មែរ

  ប្រយ័ត្ន៖បើសិនជាអ្នកនិយាយភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសាដោយមិនគិតឈ្នួលគឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ចូរទូរស័ព្ទ 1-410-614-4685 (TTY: 711)។

 • Deitsch

  Wann du [Deitsch (Pennsylvania German / Dutch)] schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff: Call 410-614-4685 (TTY: 1-711).

 • فارسی

  توجه: اگر به فارسی صحبت می کنید، خدمات ترجمه به صورت رایگان در اختیارتان قرار می گیرد. با 410-614-4685 (TTY: 711) تماس بگیرید.

 • Polski

  UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 410-614-4685 (TTY: 711).

 • Português

  ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 410-614-4685 (TTY: 711).

 • Русский

  ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 410-614-4685 (телетайп: 711).

 • Español

  ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 410-614-4685. (TTY: 711). (TTY: 711).

 • Tagalog

  PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-410-614-4685 (TTY: 711).

 • ภาษาไทย

  เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 410-614-4685 (TTY: 711

 • اُردُو

  توجہ فرمائیں: اگر آپ اردو زبان بولتے ہیں، تو زبان میں معاونت کی خدمات آپ کو مفت میں دستیاب ہیں۔ کال کريں 410-614-4685 (TTY: 711)

 • Tiếng Việt

  CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số1-410-614-4685 (TTY: 711).

 • èdè Yorùbá

  AKIYESI: Ti o bansoede Yoruba ofeniiranlowoloriedewa fun yin o. E peeroibanisoroyi 410-614-4685 (TTY: 711).