Membrane Ruffles
Membrane ruffles induced by revealing PIP2.